Aktualności odpady

Harmonogram odbioru odpadów

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Informujemy, że zbiórka odbędzie się w dniach od 22 CZERWCA 2020r. do 30 CZERWCA 2020r.
PONIEDZIAŁEK, WTOREK, ŚRODA, PIĄTEK: 8.00 – 16.00
CZWARTEK: 11.00-19.00
 
Chęć oddania wielkogabarytów należy zgłosić pod numerem tel. 182688370 wew.48 z podaniem nieruchomości, rodzaju i ilości odpadów wielkogabarytowych. Odpady wielkogabarytowe 
Przykłady odbieranych odpadów wielkogabarytowych:
    • meble,

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Informujemy, że zbiórka odbędzie się w dniach od 16 marca 2020r. do 27 marca 2020r.
PONIEDZIAŁEK – WTOREK- ŚRODA- PIĄTEK:   8.00 – 16.00
CZWARTEK: 11.00-19.00
 

Nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe (domki letniskowe oraz agroturystyka)

Nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe (domki letniskowe oraz agroturystyka)

WPIS DO REJESTRU BDO

Obowiązkiem  wpisu do  Rejestru-BDO objęte są nie tylko podmioty, które wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów, ale również wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań. W niektórych przypadkach może to dotyczyć nawet jednoosobowych działalności gospodarczych.

Kontrola umów na odbiór odpadów

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454) oraz Uchwały NR XXXIII/162/2017 Rady Gminy Spytkowice  z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Spytkowice, Wójt Gminy  informuje, że przystępuje do kontroli przedsiębiorców w zakresie posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych, za pośrednictwem pracownika zajmującego się gospodarką odpadami komunalnymi Urzędu gminy Spytkowice.

INFORMACJA

Od 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) wprowadzająca istotne zmiany w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce. Do takich zmian należy wprowadzenie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Ustawa nakłada na Wójta Gminy obowiązek związany z poborem opłat za usługi wodne związane ze zmniejszeniem retencji.

INFORMACJA

Drodzy mieszkańcy Gminy Spytkowice informujemy iż od września 2019r. w naszej miejscowości prowadzona będzie  kontrola w zakresie przestrzegania przez mieszkańców zasad segregacji odpadów komunalnych. Sprawdzane będą wyrywkowo worki oraz pojemniki na odpady zmieszane. W przypadku zgłoszonej segregacji, w pojemnikach lub workach na odpady zmieszane nie powinno być odpadów zbieranych selektywnie, tj.

Informacja

Szanowni mieszkańcy Gminy Spytkowice uprzejmie informujemy, iż od miesiąca czerwca 2019r brak kodu kreskowego na workach lub pojemnikach skutkuje brakiem odbioru odpadów komunalnych.

Strony