Jak segregować?

Odpady  nie podlegające segregacji umieszczamy w pojemnikach na odpady zmieszane.

UWAGA!!!

Zabrania się gromadzenia w workach na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu, żużla, szlamów, substancji toksycznych, żrych, wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów innych aniżeli komunalne, pochodzących z działalności gospodarczej.
W pojemniku na odpady zmieszane nie umieszczamy także zużytych baterii i akumulatorów oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.