Informacje Urzędu Gminy

INFORMACJA

od dnia 07.02.2017 r. WORKI NA ODPADY KOMUNALNE WYDAWANE SĄ W PONIEDZIAŁKI, ŚRODY, PIĄTKI W GODZINACH 8:00 – 15:00.
 

Program Razem bezpieczniej – nabór projektów na 2017 rok

W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie trwa nabór projektów przewidzianych do dofinansowania w 2017 roku w ramach ,,Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”. O dofinansowanie mogą się ubiegać samorządy i organizacje pozarządowe. Termin przesłania wniosków upływa 17 lutego br.
 

Nowe przepisy w sprawie usuwania drzew i krzewów!

1 stycznia br. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. Poz. 2249), będąca rezultatem prac nad wniesionym przez posłów projektem ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw.
Wprowadza ona m. in. ważne zmiany w systemie przepisów regulujących usuwanie drzew i krzewów,  w odniesieniu do obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie, opłat za usunięcie i kar za usunięcie niezgodne z przepisami.
Wyjątki od obowiązku uzyskania zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów

Informacja

Gmina Spytkowice w ramach projektu LIFE - Małopolska w  zdrowej atmosferze posiadać będzie kamerę termowizyjną do dnia 10 lutego 2017 roku.

Zastosowanie pomiarów kamerą termowizyjną pozwala między innymi ocenić stan izolacji cieplnej budynków i mieszkań, a w szczególności wykryć ponadnormatywne miejsca utraty ciepła.
Mieszkańcy mogą bezpłatnie skorzystać z takiej usługi.

Wyjaśnienie dotyczące wątpliwości obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Wyjaśnienie dotyczące wątpliwości obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Szanowni Mieszkańcy Spytkowic

 

Jako Wójt Gminy Spytkowice przejąłem trudną drogę wiodącą do budowy łatwiejszego życia mieszkańców. Z całą świadomością istnienia przeszkód nie zrażałem się do pracy wierząc w ich pokonanie i zrozumienie przez społeczność gminy.

Tymczasem pojawiły się incydenty utrudniające pracę. Tworzą je ludzi chcący budować swą wielkość na moim autorytecie, który tworzyłem sobie długoletnią, sprawiedliwą i sumienną pracą. Ich "działanie" polega na sianiu w środowisku nienawiści, zamętu, wymyślaniu niedorzecznych zarządzeń przypisywanych mojej osobie. Szczególnie żałosna jest postawa duchownego Spytkowic, który za miejsce wrogiej propagandy obrał sobie święte miejsce – kościół i podyktowanymi przez kogoś twierdzeniami wzbudza nienawiść. Podaje fałszywe informacje. Ulega wrogim podszeptom, nie rozumie ustaw dających korzyści środowisku.

Przykre jest to, że ostatnio są rozpowszechniane nierzetelne i niepełne informacje dotyczące procesu wyznaczania terenów zdegradowanych i terenów przeznaczonych do rewitalizacji. W związku z tym chciałem poinformować, że podjęcie przez gminę tych działań miało na celu dbałość o rozwój społeczno-gospodarczy naszej miejscowości.

Informacja na temat podejmowanych działań była i jest w pełni jawna, bieżące informacje dostępne są na naszej stronie internetowej.

Pomimo zachowania jawności i pełnej dostępności bieżących informacji na temat działań realizowanych w ramach Projektu, nie wszystkie osoby zaufania społecznego dotarły z przekazem do mieszkańców, a w ostatnim czasie rozpowszechniają nierzetelne informacje dotyczące przesłanek, jakimi miała kierować się gmina. Cytowanie zapisów Ustawy wyjętych z kontekstu całej regulacji jest wysoce nieetyczne i prowadzi do manipulacji informacją, prowadzi do dezinformacji i niepokoju społecznego.

W każdej chwili można uzyskać informacje dotyczące tego procesu w Urzędzie Gminy, gdzie można wyjaśnić kwestie budzące obawy mieszkańców.

Uchwalenie Gminnego Programu Rewitalizacji daje naszej gminie szanse na pozyskanie środków pozabudżetowych (unijnych), między innymi na rozbudowę przedszkola gminnego.

Bez tego programu nie będzie można składać wniosku do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie kosztownych zadań, które mogą poprawić nasz rozwój społeczno-gospodarczy (a są to miliony złotych).

Jest rzeczą bezsporną, że obiecałem w kampanii wyborczej, że przedszkole zostanie wybudowane i nadal to podtrzymuję, natomiast pozostaje do rozstrzygnięcia, z jakich środków.

Długo zastanawiałem się i uważałem, że zaproponowane rozwiązanie byłoby właściwym, gdyż przy naszym skromnym budżecie, każdy zewnętrzny pieniądz posiada swoją wartość.

Trwający okres konsultacji społecznych ma za zadanie dać odpowiedź na pytanie: "Co dla naszej społeczności jest celem"?

Podejmując ostateczną decyzję w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji na pewno wezmę pod uwagę wnioski mieszkańców w tej sprawie. Dlatego proszę o ich składanie.

Tymczasem pragnę zdementować niektóre fałszywe informacje, a mianowicie:

Rewitalizacja nie obejmowałaby obszarów prywatnych, lecz przygotowana ma być tylko pod grunty, których właścicielem jest gmina.

Pragnę zdementować też pojawiającą się wśród opinii publicznej nieprawdziwą stawkę podatkową (w wysokości 2, 98 zł/m²). Prawdziwa wartość tego podatku uchwalonego przez Radę Gminy to 0,30 zł/m² i co najważniejsze dotyczy ona tylko obszarów rewitalizowanych czyli działek będących wyłącznie własnością gminy.

Przedmiotowa stawka nie dotyczyłaby żadnych nieruchomości znajdujących się na obszarze zdegradowanym.

Kolejną kłamliwą informacją jest fakt jakoby Gmina miała planować prawo pierwokupu względem państwa prywatnych nieruchomości. Narzędziem służącym temu celowi miałoby być utworzenie specjalnej strefy rewitalizacji, którą Gmina nigdy nie planowała i nie planuje utworzyć.

Składając ślubowanie przy obejmowaniu funkcji wójta, że "powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy" miałem i mam świadomość, że podejmowane przeze mnie działania nie mogą szkodzić lokalnej społeczności.

Podejmując się wykonywania pełnionej funkcji byłem świadomy, że czekają mnie trudy, niepokoje. Jednocześnie towarzyszyły mi nadzieje i wiara w rozsądek, zrozumienie i pomoc mieszkańców w zaistniałych problemach.

Zwracam się, więc do wszystkich mieszkańców gminy z prośbą, a jednocześnie zapewnieniem, że wszystkie problemy pokonywać chcę za pomocą dialogu z osobami zainteresowanymi wątpliwymi sprawami.

Zapraszam do szczerych rozmów, które zapewne wyjaśnią wątpliwości.

Pamiętajmy, że tylko wzajemne zaufanie i szacunek są twórcze. Posądzenia i oszczerstwa niszczą.

Z poważaniem
Wójt Gminy Spytkowice
Ryszard Papanek

Rozpoczęcie konsultacji w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Spytkowice

Wójt Gminy Spytkowice informuje, że zgodnie z art. 11 ust. 3, w związku z art. 6 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777), w dniu 30.12.2016 r. rozpoczyna konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Gminy Spytkowice w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Spytkowice.
Konsultacje mają na celu zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji na podstawie analizy koncentracji negatywnych zjawisk ze sfery społecznej oraz uzupełniająco ze sfery gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno – funkcjonalnej, a także technicznej.
Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 30.12.2016 r. do dnia 29.01.2017 r. w formie:
1.    debaty  publicznej dla mieszkańców i interesariuszy Gminy Spytkowice:
Debata odbędzie się w dniu 09.01.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Spytkowicach, Spytkowice 26,
34-745 Spytkowice (Sala Obrad nr 12) o godzinie 16:00. Przedmiotem debaty będzie projekt uchwały Rady Gminy w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Spytkowice;
2.    przedstawienia uwag za pomocą formularza zgłaszania uwag;
3.    ankiety adresowanej do mieszkańców i interesariuszy Gminy Spytkowice.

Projekt uchwały wraz z załącznikami będą dostępne od dnia 30.12.2016 r. na stronie podmiotowej gminy
w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej Gminy Spytkowice www.spytkowice.pl oraz w pokoju
nr 8 Urzędu Gminy w Spytkowicach.
Formularz zgłaszania uwag oraz ankieta dostępne będą na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej ( http://bip.malopolska.pl/ugspytkowice1,m,291480,gminny-program-rewitaliz... ) w zakładce URZĄD GMINY Programy i Granty, Gminny Program Rewitalizacji) oraz na stronie internetowej Gminy Spytkowice www.spytkowice.pl. Formularz zgłaszania uwag oraz ankietę będzie można również pobrać na dzienniku podawczym Urzędu Gminy
w Spytkowicach w godzinach pracy Urzędu.

Uzupełniony formularz zgłaszania uwag oraz ankietę należy dostarczyć w terminie do dnia 29.01.2017 r. do Urzędu Gminy w Spytkowicach drogą korespondencyjną (Spytkowice 26, 34-745 Spytkowice) lub drogą elektroniczną na adres: urzad@spytkowice.pl lub złożyć bezpośrednio na dziennik podawczy Urzędu Gminy
w Spytkowicach.  
 

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Zainteresowanych osobistym odziałem w konsultacjach zapraszamy na otwarte spotkanie w dniu 4 stycznia 2017 roku o godz. 16:00 w Centrum Kongresowym w auli na parterze w budynku Wydziału Leśnego przy al. 29 listopada 46 w Krakowie.

Strony