Informacje dodatkowe

Każdorazowo należy złożyć deklarację dotyczącą odpadów w Urzędzie Gminy:

  • w ciągu 14 dni od dnia, gdy na danej nieruchomości osiedla się pierwszy mieszkaniec lub powstają na niej odpady komunalne,
  • w ciągu 14 dni od momentu zmian, które mają wpływ na wysokość opłaty w gospodarstwie domowym (zmiana właściciela, zmiana liczby zamieszkujących osób).

Mieszkańcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie Gminy Spytkowice, w celu oddawania odpadów powstających w związku z tą działalnością, muszą wybrać firmę z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych, prowadzonego przez Wójta Gminy Spytkowice, dostępnego na stronie internetowej www.spytkowice.pl
Więcej informacji na stronie www.spytkowice.pl oraz w Urzędzie Gminy pod nr tel. 18 26 88 370 wew. 39
Wprowadzenie zmian w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi wynika z nałożonego na gminy obowiązku ustawowego oraz standardów, które Polska zobowiązała się osiągnąć przystępując do Unii Europejskiej. W tej chwili zaniechanie tego obowiązku będzie skutkowało nałożeniem kar finansowych na nasz kraj, co odczujemy wszyscy. Dlatego dołóżmy wszelkich starań, aby utrzymać porządek i czystość w naszym otoczeniu, chroniąc tym samym środowisko i krajobraz naszej pięknej Gminy.
Płatności za odbiór odpadów należy dokonywać w kwocie określonej w złożonej deklaracji. Opłatę za uiszcza się raz na kwartał, bez wezwania, w terminie do 15 dnia ostatniego miesiąca kwartału kalendarzowego tj. 15 marca, 15 czerwca, 15 września, 15 grudnia Przekroczenie terminu zapłaty będzie skutkowało naliczeniem odsetek. Natomiast opłaty nieuiszczone w wyznaczonym terminie podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.