Deklaracje i opłaty

Płatności za odpady należy dokonywać w kwocie określonej w złożonej deklaracji. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi na terenie nieruchomości, uiszcza się raz na kwartał, bez wezwania, w terminie do 15 dnia ostatniego miesiąca kwartału kalendarzowego

I kwartał - do 15 marca,
II kwartał - do15 czerwca,
III kwartał - do15 września,
IV kwartał - do 15 grudnia.

Przekroczenie terminu zapłaty będzie skutkowało naliczeniem odsetek.  Natomiast opłaty nieuiszczone w wyznaczonym terminie podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Opłatę można wnosić gotówką w kasie Urzędu Gminy Spytkowice albo przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Spytkowice, w tytule podając swoje dane, adres nieruchomości zamieszkałej, zgodnie z wypełnioną deklaracją oraz okres za jaki dokonywana jest płatność.

Nr konta bankowego:
79 8815 0002 0000 0000 9364 0001

Ustalone opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny (odpady segregowane) wynosi:
a) dla gospodarstw 1 osobowych - 7 zł miesięcznie
b) dla gospodarstw 2 osobowych – 14 zł miesięcznie
c) dla gospodarstw 3-5 osobowych - 24 zł miesięcznie
d) dla gospodarstw powyżej 5 osób - 36 zł miesięcznie

2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny (odpady niesegregowane) wynosi:
a) dla gospodarstw 1 osobowych - 12 zł miesięcznie
b) dla gospodarstw 2 osobowych – 24 zł miesięcznie
c) dla gospodarstw 3-5 osobowych - 40 zł miesięcznie
d) dla gospodarstw powyżej 5 osób - 57 zł miesięcznie

Opłata za odpady posegregowane jest niższa. W przypadku niewywiązania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych (segregacji odpadów) Wójt Gminy Spytkowice w drodze decyzji, naliczy wyższą opłatę za odbieranie odpadów zebranych nieselektywnie. Sposób prowadzenia segregacji odpadów będzie podlegał kontroli. Nie wyklucza się zmian stawek opłat.

Deklaracje

Każdorazowo należy złożyć deklarację dotyczącą odpadów w Urzędzie Gminy:
    • w ciągu 14 dni od dnia, gdy na danej nieruchomości osiedla się pierwszy mieszkaniec lub powstają na niej odpady komunalne,
    • w ciągu 14 dni od momentu zmian, które mają wpływ na wysokość opłaty w gospodarstwie domowym (zmiana właściciela, zmiana liczby zamieszkujących osób).
Mieszkańcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie Gminy Spytkowice, w celu oddawania odpadów powstających w związku z tą działalnością, muszą wybrać firmę z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych, prowadzonego przez Wójta Gminy Spytkowice, dostępnego na stronie internetowej http://www.spytkowice.pl/node/1885

Więcej informacji na stronie www.spytkowice.pl oraz w Urzędzie Gminy pod nr tel. 18 26 88 370 wew. 39