Deklaracje i opłaty

Zanim podpiszesz deklarację na 2020r

1. OD CZEGO BĘDZIE ZALEŻAŁA WYSOKOŚĆ OPŁATY W NOWYM SYSTEMIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI?

W nowym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi firma wybrana w drodze przetargu przez Gminę Spytkowice będzie odbierała od mieszkańców odpady komunalne, a w zamian mieszkańcy będą uiszczać do Gminy tzw. opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysokość opłaty będzie uzależniona od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość.
Opłatę za wywóz odpadów komunalnych trzeba będzie wpłacać miesięcznie na odrębny numer rachunku bankowego 45 8815 0002 0000 0000 9364 0128 lub w Kasie Urzędu.

2. PO, CO SKŁADAMY DEKLARACJE?

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie ponoszona w takiej wysokości, jak wynika to ze złożonej deklaracji. Inaczej mówiąc, mieszkańcy sami zadeklarują, ile osób faktycznie zamieszkuje dane gospodarstwo domowe. Liczba osób zameldowanych nie musi się zgadzać z liczbą osób stale przebywających na danej nieruchomości. A w kontekście systemu zagospodarowania odpadów najważniejsza jest informacja, ile osób wytwarza odpady.

Uwaga!
W sytuacji wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji dowodem w zakresie wyjaśnienia sprawy mogą być min. zeznania świadków, jak również wszelkie inne dowody zgodnie z art. 75 kodeksu postepowania administracyjnego. Gminom „ donosić” mogą również firmy, które wywożą odpady- poprzez informacje o przepełnieniu pojemników, które mogą świadczyć o zaniżeniu rzeczywistej liczby osób zamieszkujących nieruchomość.  

3. CO TO JEST DEKLARACJA?

Po pierwsze, dla nieruchomości zamieszkałych, (czyli zwykłych gospodarstw domowych) deklaracja to, najprościej mówiąc, informacja, ile osób zamieszkuje na posesji i jaka z tego tytułu będzie wynikać miesięczna opłata.
Po drugie, każda deklaracja to także oświadczenie, że będziemy segregować odpady.
Biorąc pod uwagę zapisy nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie nie ma możliwości wyboru niesegregowania odpadów na deklaracji, każde gospodarstwo domowe odgórnie zmuszone jest do segregowania odpadów i w taki sposób oddawania go firmie odbierającej odpady !!!

Uwaga!
W deklaracji dla nieruchomości zamieszkałych mnożymy ilość osób przez stawkę opłaty na mieszkańca i tak: 16 zł wynosi stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi miesięcznie na jednego mieszkańca danej nieruchomości, natomiast podwyższona opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli firma wywozowa zauważy, iż właściciel danej nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wyniesie trzykrotność, czyli 48zł za każda osobę zamieszkującą w danym gospodarstwie. Dla przykładu: Rodzina 4 osobowa złożyła deklarację na nowych zasadach, została przyłapana przez firmę odbierającą odpady, iż w danym miesiącu odpady oddane są w sposób nieselektywny decyzją Wójta Gminy za dany miesiąc rodzina 4 osobowa będzie musiała uiścić opłatę w wysokości 192 zł (4x48) a nie jak zdeklarowała 64 zł (4x16). Opłata podwyższona zostanie zastosowana jedynie za dany miesiąc, w którym „ przyłapano” właściciela danej nieruchomości na niesegregowaniu. Zostanie wszczęte postępowanie administracyjne, zostanie wydana decyzja wójta gminy określająca odpowiednią stawkę do danej nieruchomości.

Uwaga!
Nie ma znaczenia, czy osoba zamieszkująca posesję to dziecko czy osoba starsza. Aby policzyć opłatę za odpady bierzemy pod uwagę osoby ZAMIESZKUJĄCE posesję.
Prawidłowe wypełnienie i terminowe złożenie tego dokumentu jest obowiązkowe!!!

4. GDZIE MOŻNA ZNALEŹĆ DRUKI DEKLARACJI?

Deklaracje dostępne są w Urzędzie Gminy Spytkowice w pokoju nr 8 (II piętro) oraz na stronie internetowej Gminy  www.spytkowice.pl zakładka GOPODARKA ODPADAMI.

5. JAKI JEST TERMIN NA ZŁOŻENIE DEKLARACJI I ILE RAZY JE SKŁADAMY?

Deklaracje składa się generalnie tylko raz, ale opłatę ponosi się, CO MIESIĄC. Kolejną deklarację złożymy, jeśli doszło do zmiany liczby osób pozostających w gospodarstwie domowym. Deklaracje będą składane na nowo również w przypadku ewentualnej zmiany stawek opłat jak to ma miejsce w obecnej chwili deklarację trzeba złożyć od 12 grudnia 2019r do 15 stycznia 2020r
Uwaga!
W przypadku zmiany danych nową deklarację składa się w terminie 14 dni od daty powstania zmiany (również w terminie 14 dni od daty zamieszkania pierwszego mieszkańca).

6. GDZIE ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ?

Deklaracje składa się do Urzędu Gminy Spytkowice (osobiście za pośrednictwem poczty lub E-puap) pod adresem: Urząd Gminy Spytkowice, 34-745 Spytkowice 26, ePuap: lr9wfp151u

7. KIEDY PŁACIMY ZA ODPADY?

Za odpady płacimy kwartalnie, czyli (do 15 marzec, 15 czerwiec, 15 września, 15 grudnia) lub miesięcznie na odrębne konto bankowe.

Uwaga!
Opłatę ponosi się, co miesiąc, a deklarację składa się zasadniczo tylko raz.