Rozpoczęcie konsultacji w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Spytkowice

Wójt Gminy Spytkowice informuje, że zgodnie z art. 11 ust. 3, w związku z art. 6 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777), w dniu 30.12.2016 r. rozpoczyna konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Gminy Spytkowice w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Spytkowice.
Konsultacje mają na celu zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji na podstawie analizy koncentracji negatywnych zjawisk ze sfery społecznej oraz uzupełniająco ze sfery gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno – funkcjonalnej, a także technicznej.
Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 30.12.2016 r. do dnia 29.01.2017 r. w formie:
1.    debaty  publicznej dla mieszkańców i interesariuszy Gminy Spytkowice:
Debata odbędzie się w dniu 09.01.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Spytkowicach, Spytkowice 26,
34-745 Spytkowice (Sala Obrad nr 12) o godzinie 16:00. Przedmiotem debaty będzie projekt uchwały Rady Gminy w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Spytkowice;
2.    przedstawienia uwag za pomocą formularza zgłaszania uwag;
3.    ankiety adresowanej do mieszkańców i interesariuszy Gminy Spytkowice.

Projekt uchwały wraz z załącznikami będą dostępne od dnia 30.12.2016 r. na stronie podmiotowej gminy
w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej Gminy Spytkowice www.spytkowice.pl oraz w pokoju
nr 8 Urzędu Gminy w Spytkowicach.
Formularz zgłaszania uwag oraz ankieta dostępne będą na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej ( http://bip.malopolska.pl/ugspytkowice1,m,291480,gminny-program-rewitaliz... ) w zakładce URZĄD GMINY Programy i Granty, Gminny Program Rewitalizacji) oraz na stronie internetowej Gminy Spytkowice www.spytkowice.pl. Formularz zgłaszania uwag oraz ankietę będzie można również pobrać na dzienniku podawczym Urzędu Gminy
w Spytkowicach w godzinach pracy Urzędu.

Uzupełniony formularz zgłaszania uwag oraz ankietę należy dostarczyć w terminie do dnia 29.01.2017 r. do Urzędu Gminy w Spytkowicach drogą korespondencyjną (Spytkowice 26, 34-745 Spytkowice) lub drogą elektroniczną na adres: urzad@spytkowice.pl lub złożyć bezpośrednio na dziennik podawczy Urzędu Gminy
w Spytkowicach.