Wyjaśnienie dotyczące wątpliwości obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Wyjaśnienie dotyczące wątpliwości obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Szanowni Mieszkańcy Spytkowic

 

Jako Wójt Gminy Spytkowice przejąłem trudną drogę wiodącą do budowy łatwiejszego życia mieszkańców. Z całą świadomością istnienia przeszkód nie zrażałem się do pracy wierząc w ich pokonanie i zrozumienie przez społeczność gminy.

Tymczasem pojawiły się incydenty utrudniające pracę. Tworzą je ludzi chcący budować swą wielkość na moim autorytecie, który tworzyłem sobie długoletnią, sprawiedliwą i sumienną pracą. Ich "działanie" polega na sianiu w środowisku nienawiści, zamętu, wymyślaniu niedorzecznych zarządzeń przypisywanych mojej osobie. Szczególnie żałosna jest postawa duchownego Spytkowic, który za miejsce wrogiej propagandy obrał sobie święte miejsce – kościół i podyktowanymi przez kogoś twierdzeniami wzbudza nienawiść. Podaje fałszywe informacje. Ulega wrogim podszeptom, nie rozumie ustaw dających korzyści środowisku.

Przykre jest to, że ostatnio są rozpowszechniane nierzetelne i niepełne informacje dotyczące procesu wyznaczania terenów zdegradowanych i terenów przeznaczonych do rewitalizacji. W związku z tym chciałem poinformować, że podjęcie przez gminę tych działań miało na celu dbałość o rozwój społeczno-gospodarczy naszej miejscowości.

Informacja na temat podejmowanych działań była i jest w pełni jawna, bieżące informacje dostępne są na naszej stronie internetowej.

Pomimo zachowania jawności i pełnej dostępności bieżących informacji na temat działań realizowanych w ramach Projektu, nie wszystkie osoby zaufania społecznego dotarły z przekazem do mieszkańców, a w ostatnim czasie rozpowszechniają nierzetelne informacje dotyczące przesłanek, jakimi miała kierować się gmina. Cytowanie zapisów Ustawy wyjętych z kontekstu całej regulacji jest wysoce nieetyczne i prowadzi do manipulacji informacją, prowadzi do dezinformacji i niepokoju społecznego.

W każdej chwili można uzyskać informacje dotyczące tego procesu w Urzędzie Gminy, gdzie można wyjaśnić kwestie budzące obawy mieszkańców.

Uchwalenie Gminnego Programu Rewitalizacji daje naszej gminie szanse na pozyskanie środków pozabudżetowych (unijnych), między innymi na rozbudowę przedszkola gminnego.

Bez tego programu nie będzie można składać wniosku do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie kosztownych zadań, które mogą poprawić nasz rozwój społeczno-gospodarczy (a są to miliony złotych).

Jest rzeczą bezsporną, że obiecałem w kampanii wyborczej, że przedszkole zostanie wybudowane i nadal to podtrzymuję, natomiast pozostaje do rozstrzygnięcia, z jakich środków.

Długo zastanawiałem się i uważałem, że zaproponowane rozwiązanie byłoby właściwym, gdyż przy naszym skromnym budżecie, każdy zewnętrzny pieniądz posiada swoją wartość.

Trwający okres konsultacji społecznych ma za zadanie dać odpowiedź na pytanie: "Co dla naszej społeczności jest celem"?

Podejmując ostateczną decyzję w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji na pewno wezmę pod uwagę wnioski mieszkańców w tej sprawie. Dlatego proszę o ich składanie.

Tymczasem pragnę zdementować niektóre fałszywe informacje, a mianowicie:

Rewitalizacja nie obejmowałaby obszarów prywatnych, lecz przygotowana ma być tylko pod grunty, których właścicielem jest gmina.

Pragnę zdementować też pojawiającą się wśród opinii publicznej nieprawdziwą stawkę podatkową (w wysokości 2, 98 zł/m²). Prawdziwa wartość tego podatku uchwalonego przez Radę Gminy to 0,30 zł/m² i co najważniejsze dotyczy ona tylko obszarów rewitalizowanych czyli działek będących wyłącznie własnością gminy.

Przedmiotowa stawka nie dotyczyłaby żadnych nieruchomości znajdujących się na obszarze zdegradowanym.

Kolejną kłamliwą informacją jest fakt jakoby Gmina miała planować prawo pierwokupu względem państwa prywatnych nieruchomości. Narzędziem służącym temu celowi miałoby być utworzenie specjalnej strefy rewitalizacji, którą Gmina nigdy nie planowała i nie planuje utworzyć.

Składając ślubowanie przy obejmowaniu funkcji wójta, że "powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy" miałem i mam świadomość, że podejmowane przeze mnie działania nie mogą szkodzić lokalnej społeczności.

Podejmując się wykonywania pełnionej funkcji byłem świadomy, że czekają mnie trudy, niepokoje. Jednocześnie towarzyszyły mi nadzieje i wiara w rozsądek, zrozumienie i pomoc mieszkańców w zaistniałych problemach.

Zwracam się, więc do wszystkich mieszkańców gminy z prośbą, a jednocześnie zapewnieniem, że wszystkie problemy pokonywać chcę za pomocą dialogu z osobami zainteresowanymi wątpliwymi sprawami.

Zapraszam do szczerych rozmów, które zapewne wyjaśnią wątpliwości.

Pamiętajmy, że tylko wzajemne zaufanie i szacunek są twórcze. Posądzenia i oszczerstwa niszczą.

Z poważaniem
Wójt Gminy Spytkowice
Ryszard Papanek

Załączniki do dokumentu: