PRZEMOC W RODZINIE

PRZEMOC W RODZINIE to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny. Przemoc prowadzi do narażenia poddanych jej członków rodziny na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, narusza ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powoduje szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołuje cierpienie i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

FORMY PRZEMOCY :
- przemoc fizyczna
- przemoc psychiczna
- przemoc seksualna
- przemoc ekonomiczna
- zaniedbanie

Przemoc w rodzinie jest przestępstwem ściganym przez prawo i podlega KARZE.
Art. 207 Kodeksu Karnego : § 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny – podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

INSTYTUCJE KTÓRE MOGĄ POMÓC:

◄Komisariat Policji w Rabce- Zdroju ,
    ul. Podhalańska 50, tel. 18 26 76 220

◄Tatrzański Ośrodek Interwencji Kryzysowej
    i Wsparcia Ofiar Przemocy w Rodzinie
    ul. Makuszyńskiego 9, 34-500 Zakopane
    tel. 18 20 644 54  tel: 18 30 709 50

◄Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Spytkowice 26,
    tel.18 26 88 582 wew. 22

◄Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Punkt Konsultacyjny
    Spytkowice 26, tel. 18 26 88 320
    punkt czynny w każdy poniedziałek
    od godz. 11.00 do 13.00

◄Punkt Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie
    Spytkowice 26, tel.18 26 88 582 wew. 22
    Dyżury pracowników socjalnych
    poniedziałek 15.00 -16.00
    środa 9.00-11.00

◄Telefon zaufania - Policja w Nowym Targu tel. 18 26 48 814

Osoby dotknięte przemocą w rodzinie mogą uzyskać pomoc w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „ Niebieska Linia” pod numerem telefonu 800 12 00 02, który działa całodobowo.

Jeśli jesteś świadkiem przemocy domowej PAMIĘTAJ, że Twoim moralnym i prawnym obowiązkiem jest zareagowanie i zgłoszenie tego faktu odpowiednim instytucjom.