NABÓR ANKIET DOT. DOFINANSOWANIA MONTAŻU INSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

Wójt Gminy Spytkowice ogłasza nabór ankiet na dofinansowanie działań w ramach ograniczenia niskiej emisji dot. montażu instalacji odnawialnych źródeł energii  na terenie gminy Spytkowice w terminie do 30 czerwca br. Zainteresowanych montażem instalacji OZE prosimy o niezwłoczne wypełnianie i złożenie załączonej ankiety. Ponadto dane z ankiet pozwolą nam na zbadanie aktualnego stanu dot. wykorzystywanych kotłów i instalacji służących do produkcji energii w budownictwie mieszkaniowym - na potrzeby gospodarstw domowych. Dodatkowo ankieta ma rozpoznać potrzeby w naszej gminie w zakresie montażu odnawialnych źródeł energii, termomodernizacji budynków oraz wymiany starych kotłów i palenisk..na..paliwa..stałe.

Na podstawie danych zebranych z ankiet Gmina Spytkowice będzie się starała pozyskać środki na dofinansowanie ww. instalacji z programów pomocowych. W związku z tym w pierwszej kolejności planujemy przygotować wniosek wraz z Gminą Maków Podhalański oraz Gminą Jordanów do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, na działanie 4.1. – „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii”, poddziałania 4.1.1 dot. rozwoju infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych (OZE) - m.in. fotowoltaika, kolektory słoneczne. W ramach działania 4.1 (poddziałania 4.1.1 –„Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych) wsparciem zostaną objęte projekty polegające na budowie, rozbudowie oraz przebudowie infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej ze źródeł odnawialnych. Planowana wysokość dofinansowania inwestycji OZE wyniesie około 60 % kosztów kwalifikowanych (netto). Wysokość dofinansowania jest zależna od spełnienia wymagań konkursowych i obecnie należy traktować ją jako wstępną.

Ankieta jest dobrowolna i kierowana do wszystkich właścicieli budynków mieszkalnych na terenie naszej gminy, którzy są zainteresowani przedmiotowym dofinansowaniem. Należy podkreślić, że prawidłowo wypełniona ankieta i złożona w ww. terminie, może stanowić podstawę naboru na dofinansowania działań w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Spytkowice. W związku z tym zainteresowani montażem tego rodzaju instalacji powinni niezwłocznie wypełnić i złożyć stosowną ankietę w siedzibie Gminy Spytkowice, Spytkowice 26, 34-745 Spytkowice.
 
W wyniku realizacji działań polegających na montażu OZE i wymianie starych kotłów na nowe proekologiczne ograniczamy niską emisję – zmniejszamy ilość zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery w wyniku spalania paliw stałych, co wpływa na poprawę stanu środowiska przyrodniczego oraz poprawę jakości życia mieszkańców naszej gminy.

Załączniki do dokumentu: