OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

dotyczących projektu pn: „Roczny program współpracy samorządu Gminy Spytkowice z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok
2018”.