Informacja

W ramach naboru wniosków na powierzenie zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości  z zakresie Wsparcia i rozwoju instytucjonalnego  gmina Spytkowice złożyła wniosek na zakup sprzętu dla jednostki OSP w Spytkowicach. W dniu 23.11 2017 roku podpisano stosowną umowę pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a gminą Spytkowice w wyniku której Dysponent Funduszu udziela dotacji celowej na zakup sprzętu w wysokości 125 136.00  złotych.
Pragniemy w tym miejscu złożyć podziękowania za zaangażowanie wykazane w sprawie otrzymania dotacji przez posła na sejm RP Pana Edwarda Siarkę oraz za udostepnienie zdjęc z uroczystości podpisania umowy na zadanie „Współfinansowanie ze srodków- Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”