Absolutorium za 2017 rok.

W dniu 27 czerwca Rada Gminy Spytkowice udzieliła Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu w roku ubiegłym.
Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Spytkowice o udzielenie Wójtowi Gminy Spytkowice absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2017 rok, wpłynął do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie - Zespołu Zamiejscowego w Nowym Sączu w dniu 29 maja 2018 r.
Komisja Rewizyjna Rady Gminy Spytkowice w realizacji uprawnień wynikających z przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, pozytywnie opiniując wykonanie budżetu za 2017 r. wystąpiła z wnioskiem do Rady Gminy o udzielenie Wójtowi Gminy Spytkowice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za 2017 rok, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy - odpowiednio do obowiązku wynikającego z art. 18a ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym Komisja Rewizyjna zapoznała się również z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 r.
Komisja Rewizyjna stwierdziła, że Wójt Gminy realizując zadania związane z wykonaniem budżetu kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi. Treść tych zapisów wskazuje, że formułując wniosek w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za 2017 r. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Spytkowice uwzględniła wymogi art. 270 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Wobec powyższego Skład Orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie uznał, że przedstawiony wniosek Komisji Rewizyjnej spełnia wymogi formalne oraz prawne i postanowił pozytywnie zaopiniować wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.