Zarządzenie Nr 24/2018 Wójta Gminy Spytkowice z dnia 2 lipca 2018r.

W sprawie: 

powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku, dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Załączniki do dokumentu: