Wyniki naboru pn. Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

Na mocy Uchwały Nr 1087/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1376/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, z późn. zm. Zarząd Województwa Małopolskiego dokonał zwiększenia alokacji dla konkursu RPMP.04.01.01-IZ.00-12-082/17
W związku z powyższym w dniu 19 czerwca 2018 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwały dotyczące zatwierdzenia listy ocenionych projektów. Informujemy zatem, iż projekt Gminy Spytkowice znajduje się na liście rezerwowej na pozycji nr 8 pod nazwą gminy koordynującej wniosek „Gmina Maków Podhalański - rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych”.
Więcej szczegółów na stronie: http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-4-1-1--rozwo...