Projekt pt. "Leśne skrzaty w Gminie Spytkowice"

Projekt pt. „Leśne skrzaty w Gminie Spytkowice” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Cele projektu:

Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych w Gminnym Przedszkolu „Stokrotka” w Spytkowicach poprzez utworzenie oddziału przedszkolnego dla 15 dzieci, podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności 99 dzieci poprzez organizację zajęć rozwijających kompetencje kluczowe i zajęć specjalistycznych dla dzieci, niwelujących deficyty oraz rozwój kompetencji zawodowych 5 nauczycieli w okresie od dnia 01.09.2019 r. do dnia 31.08.2020 r.

W wyniku zajęć dodatkowych z języka angielskiego, matematyczno- przyrodniczych oraz informatycznych u dzieci zostaną rozwinięte kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy. Natomiast w ramach zajęć specjalistycznych (korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych i terapeutycznych) zostaną wyrównane u dzieci zdiagnozowane deficyty.

W ramach utworzenia 15 nowych miejsc przedszkolnych planowane jest wyposażenie sali w niezbędny sprzęt, zabawki, pomoce dydaktyczne oraz finansowanie bieżącej działalności oddziału przez okres 12 miesięcy (tj. wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli zatrudnionych do dodatkowego oddziału).
Zachowana zostanie trwałość utworzonych w ramach projektu miejsc wychowania przedszkolnego przez okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia realizacji projektu.

Zadania w projekcie:

1. Organizacja nowego oddziału przedszkolnego oraz funkcjonowanie nowych miejsc przedszkolnych (zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych i zabawek, wynagrodzenia zatrudnionych nauczycieli).
2. Realizacja zajęć dodatkowych rozwijających kompetencje kluczowe (z języka angielskiego, informatycznych, matematyczno-przyrodniczych) i specjalistycznych (korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych i terapeutycznych) dla dzieci (wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia).
3. Realizacja szkoleń dla nauczycieli.

Rezultaty:

- utworzenie 15 nowych miejsc przedszkolnych
- rozwój kompetencji kluczowych u 99 dzieci
- wyrównanie zdiagnozowanych deficytów u 30 dzieci
- podniesienie kompetencji i umiejętności u 5 nauczycieli

Dzięki zrealizowaniu zaplanowanych zadań osiągnięte zostaną wskaźniki produktu i rezultatu, zwiększą się szanse edukacyjne dzieci, zostaną wyrównane zdiagnozowane deficyty, nastąpi wzrost kompetencji nauczycieli.

Projekt zakłada wyrównywanie szans dzieci ze szczególnymi potrzebami (w tym dzieci z niepełnosprawnościami) tak, aby możliwy był pełniejszy ich udział w edukacji.

Załączniki do dokumentu: