Zarządzenie nr 22/2020 Wójta Gminy Spytkowice z dnia 15 maja 2020 roku

w sprawie: powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku, dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Załączniki do dokumentu: