Świadczenie Dobry Start

Świadczenie Dobry Start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek
o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.
Wniosek o świadczenie Dobry Start można składać online od 1 lipca przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/, przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS oraz od 1 sierpnia także drogą tradycyjną (w formie papierowej) bezpośrednio
w urzędzie lub za pośrednictwem poczty. Wniosek należy złożyć do 30 listopada.
Wniosek można złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Spytkowicach w pokoju
nr 4 wejście od strony wydawania worków ( zachęcamy do uprzedniego umówienia się telefonicznie z pracownikiem działu świadczeń rodzinnych w celu ustalenia godziny przyjęcia wniosku pod numerami telefonu 18 26 88 582, 18 26 88 486 wew. 73 oraz 76).
Pozostałe sprawy dotyczące pomocy społecznej będą przyjmowane w głównym wejściu GOPS.
Wnioski o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej są z kolei przyjmowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.
Świadczenie Dobry Start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszko