SPRAWOZDANIE

(zgodnie z art. 5a ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) z  realizacji „Rocznego programu współpracy z podmiotami realizującymi zadania publiczne na terenie Gminy Spytkowice w 2019 roku”  uchwalonego dnia 10 październik  2018 r. Uchwałą Nr XLIV/212/18 Rady Gminy Spytkowice zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie art. 5a ust. 3