Konsultacje w sprawie projektu Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Spytkowice Nr  XI/52/2011w sprawie: „Regulaminu konsultacji społecznych z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowym i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji"
Wójt Gminy Spytkowice zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych  oraz podmiotów prowadzących  działalność pożytku publicznego do składania uwag  do projektu rocznego programu współpracy na 2021 rok.
Termin konsultacji od 04 listopada do 18 listopada 2020 r.