Ogłoszenie

Gmina Spytkowice  będzie kontynuować inwentaryzację kotłów grzewczych na paliwo stałe (węgiel, ekogroszek, pelet, biomasa), oraz ewidencję zbiorników bezodpływowych na terenie naszej Gminy, zgodnie z art. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. 2018r poz.1454 z póź. zm) i zapisów rozdziałów 3.3 i 4.2 Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego  przyjętego uchwałą Nr. XXXII/451/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego w dniu 23 stycznia 2017r. Według powyższej ustawy i uchwały Gminy mają obowiązek stworzenia i prowadzenia bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków ( piecy i kotłów c. o.), oraz ewidencji szamb. Będzie to również dla nas wstępna analiza w zakresie zainteresowania mieszkańców realizacją zadań z zakresu wymiany kotłów węglowych na ekologiczne instalacje wytwarzania energii cieplnej. Zwracamy się zatem do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, ponieważ rzetelne wykonanie inwentaryzacji kotłów i ewidencji szamb na podstawie wiarygodnych informacji pozwoli na opracowanie właściwych działań i propozycji wsparcia Mieszkańców.
Wypełnione ankiety można będzie przekazać do Urzędu Gminy na 3 sposoby: dostarczyć do Urzędu Gminy w Spytkowicach, wysłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu - Urząd Gminy Spytkowice, 34-745 Spytkowice 26, z dopiskiem na kopercie ANKIETA , lub wysłać pocztą elektroniczną podpisany skan ankiety na adres e-mail: urzad@spytkowice.pl, a wiadomość zatytułować ANKIETA. Termin składania ankiet do 15 grudnia 2020r