Informacja w związku z podwyżką cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Szanowni Mieszkańcy

W związku z podwyżką cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w naszej Gminie w roku 2021, pragnę Państwu wyjaśnić parę kwestii, które zapewne Państwa nurtują jak również są przyczyną wielu nie domówień.

Prawidłowe funkcjonowanie gospodarki odpadami w Gminie reguluje ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r (t.j Dz. U z 2020r, poz.1439), według tej ustawy każda gmina wiejska, miejska zobligowana jest do jej przestrzegania i zastosowania. Nie każdy mieszkaniec musi umieć interpretować przepisy zawarte w ustawie, jednak każdy musi ich przestrzegać i się do nich stosować, gdyż są one obligatoryjne dla wszystkich. W tym miejscu chcieli byśmy Państwu wyjaśnić kilka zapisów w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dotyczących gospodarki odpadami, oraz przedstawić to jak będą one egzekwowane i przestrzegane w naszej Gminie.

Art.  3. pkt.2, ppkt.3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (t.j. Dz.U z 2020r, poz.1439) przedstawia zadania Gminy a mianowicie: gminy obejmują wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, biorąc powyższe pod uwagę, Gmina Spytkowice obejmuje wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy złożyli deklarację na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców i wytwarzają odpady komunalne w swoich gospodarstwach domowych. Według danych złożone deklaracje w roku 2020 obejmują 1151gospodarstw domowych, gdzie liczba osób z deklaracji to 3889 – z 4900 zameldowanych w roku 2020. Jak widać po analizie i złożonych korektach deklaracji wielu mieszkańców naszej gminy składa deklaracje pomniejszone o rzeczywistą liczbę mieszkańców, dzieje się tak ze względu na pracę za granicą, uczęszczanie dzieci do szkół ponadpodstawowych z internatem, bądź to ze względu na studentów wyprowadzających się w związku z podjętą nauką i pracą w innej miejscowości. W przypadku tych nieruchomości, w których nastąpiła zmiana liczby osób zamieszkałych mająca wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (tj. nowe meldunki, urodzenia, wprowadzenie się nowych osób niezameldowanych, powrót z zagranicy czy studiów itp.), należy pamiętać, aby złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Niewypełnienie tego obowiązku będzie prowadziło do wszczęcia postępowania i wydania decyzji administracyjnej naliczającej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z Art.6o wyżej cytowanej ustawy. Biorąc pod uwagę również rozbieżności w złożonych deklaracjach jesteśmy zmuszeni przystąpić do weryfikacji danych zawartych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w zakresie liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomości na terenie Gminy Spytkowice. Weryfikacja złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przeprowadzana będzie w oparciu o dane zgromadzone w Ewidencji Ludności. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji Urząd wezwie do udzielenia wyjaśnień w powyższym zakresie oraz do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykazującej stan faktyczny zgodny z rzeczywistością, dlatego już teraz apelujemy do mieszkańców gminy, aby sami zgłaszali się do Urzędu w celu złożenia rzetelnej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Deklaracje można złożyć w Urzędzie, wysłać pocztą lub poprzez skrzynkę E-PUAP. Pragnę nadmienić w tym miejscu, iż oświadczenie w deklaracji, które jest przez Państwa podpisywane, wymaga od państwa zweryfikowania i podania prawidłowej liczby mieszkańców, zatajenie poprawnej liczby osób zamieszkałych w danej nieruchomości, w dużej mierze przyczynia się do ciągłych wzrostów cen za odbiór odpadów. Mimo tendencji malejącej w postaci osób zamieszkałych daną nieruchomość, zauważa się ciągły wzrost wytwarzanych odpadów komunalnych w naszej miejscowości. Dlatego też bardzo prosimy o szczerość i uczciwość wobec innych mieszkańców, którzy lojalnie i należycie wypełniają obowiązek utrzymania gospodarki odpadami. To w kwestii nas wszystkich jest, aby szanować się na wzajem i być dla siebie uczciwym nawet w takich sprawach jak odpady komunalne, bo tutaj przecież chodzi o nasze wspólne dobro. Aby było bardziej przejrzyście to poniżej znajdują się dwie tabelki ukazujące ilość odpadów odebranych w roku 2019, oraz ilość odpadów odebranych w roku 2020 do października 2020r,

Łączna masa odpadów odebranych w roku 2019, wyniosła 621,44 ton

Łączna masa odebranych odpadów od stycznia do października 2020r, wynosi 649,45 ton, zostały również udostępnione Państwu ceny jakie Gmina ponosi w ciągu każdego miesiąca za odbiór odpadów komunalnych w naszej miejscowości. Jak widać w dalszym ciągu przeważa odbiór odpadów niesegregowanych, mimo wprowadzonego systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Dlatego, bardzo prosimy o zwracanie przez Państwa uwagę, co do jakiego kosza wrzucamy, aby tym samym zniwelować ilość odpadów komunalnych niesegregowanych. Jeżeli wyciągając średnią z poprzednich miesięcy, w ciągu roku 2020 zostanie łącznie odebrane ok. 825 ton. Jak widać w roku 2020 do października odebrano więcej odpadów niż za cały rok 2019. Jeżeli tendencja wzrostowa będzie się utrzymywać w takim tempie to przewidujemy, że w roku 2021 z naszej miejscowości zostanie odebrane powyżej 900 ton odpadów. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć również ilości wielkogabarytów, w tym roku zostały one odebrane ze względu na pandemię tylko raz, jak będzie w przyszłym roku bardzo trudno przewidzieć. W związku z kończącą się umową na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, został ogłoszony przetarg na rok 2021, do przetargu przystąpiły dwie firmy: FCC Podhale. Ul. Jana Pawła II 115, 34-400 Nowy Targ, oraz KOMBUD FHU 34-242 Łętownia; 378. W związku korzystną ofertą cenową wygrała Firma FCC Podhale z Nowego Targu cena za 1 tonę odpadów wynosi 945 zł brutto. Posiadając już wszystkie dane możemy wyliczyć cenę jednostkową przypadającą za odbiór odpadów ok: 900Mg (przewidziana ilość odpadów w roku 2021) * 945 zł (cena brutto za jedną cenę odpadów komunalnych odebranych z naszej gminy w roku 2021, przez firmę wyłoniona w drodze przetargu) = 850 500,00 zł, jest to przewidziany koszt jedynie samego odbioru odpadów komunalnych, który gmina poniesie w związku z podpisaniem umowy z firmą odbierającej odpady komunalne z naszej miejscowości. W skład kosztów które trzeba doliczyć do gospodarki odpadami należy dołożyć zaopatrzenie w worki, wynagrodzenie pracownika, edukacja ekologiczna, usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania, utrzymanie PSZOK. Łączny przewidziany koszt utrzymania gospodarki odpadami wyniesie ok. 970 000,00 zł . Przewidziany dochód z tytułu gospodarki odpadami, biorąc pod uwagę liczbę osób i wzrost z ceny na 22,50 zł ( przewidziane koszty poniesione w związku z gospodarka odpadami podzielone na liczbe osób z deklaracji 3889) , wyniesie ok. 1 000 000,00 zł, co w całości zostanie przekazane na prawidłowy system gospodarki odpadami. Według ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie dochody z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów wnoszone przez mieszkańców nieruchomości zamieszkałych powinny zostać zgodnie z art. 6r pkt.2 przeznaczone powinny zostać na:

1) odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych;

2) tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

3) obsługi administracyjnej tego systemu;

4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

2a.  Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych.

2aa.  Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.

2b.  Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Zgodnie natomiast z art.6k pkt.4a. Rada gminy, w drodze uchwały, zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych. W związku z tym w naszej miejscowości ulga z racji posiadania przydomowego kompostownika będzie wynosić 2,50zł miesięcznie od każdego mieszkańca danej nieruchomości. Dlatego też osoby posiadające przydomowy kompostownik, będą miały pomniejszoną stawkę za odbiór odpadów komunalnych z kwoty 22.50 zł do 20 zł miesięcznie za jedna osobę. Kompostowanie to najlepszy sposób, żeby uzyskać własny materiał do użyźniania gleby, a przy tym zagospodarować odpady, które powstają w naszej kuchni czy ogrodzie. Odpady biodegradowalne to około 70% naszych śmieci. Jeśli trafią one do kompostownika, będziemy mogli posegregować nawet 95% odpadów pozostałych po oddzieleniu resztek jedzenia. Kompost jest źródłem naturalnego, darmowego nawozu, który możemy wykorzystać do użyźnienia gleby w ogrodzie czy w doniczkach. Żyjemy na wsi, dlatego starajmy się nie oddawać BIO odpadów. Skoszona trawa, czy też opadłe jabłka lub inne owoce z drzew można zagospodarować w całkiem inny sposób, a tym samym zniwelować tonaż odpadów. Mamy świadomość, ile może ważyć mokra świeżo skoszona trawa lub owoce wystawione w workach z całego ogrodu. Prosimy Państwa o to, aby zapytać może sąsiada lub rolnika z naszej miejscowości, czy nie potrzebuje dla swoich zwierząt trawy, czy opadłych owoców.

Kolejnymi kwestiami wartymi uwagi są domki letniskowe oraz działalności gospodarcze. W roku 2021, za domek letniskowy i innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – będzie obowiązywać dotychczasowa stawka w wysokości 160zł za rok. Pragnę w tym miejscu również nadmienić, aby nie traktować wynajmu domów, pokoi osobą przyjeżdżającym do naszej Gminy z zagranicy w celach zarobkowych jako lokum rekreacyjno- wypoczynkowe. Takie osoby przyjeżdżają w celach zarobkowych i spędzają większość swojego wolnego czasu w danej nieruchomości tym samym również zakupują produkty spożywcze, kosmetyczne itp. wytwarzając odpady komunalne, które w następstwie wystawiane są do odbioru w naszej Gminie, a nie jest pobierana opłata za tych mieszkańców. Dlatego każda osoba wynajmująca pokoje osobą z poza naszej gminy przyjeżdżającym w celach zarobkowych powinna wykazać je w deklaracji za odbiór odpadów w swojej nieruchomości lub nieruchomości, którą wynajmuje.

Natomiast co do kwestii nieruchomości niezamieszkałych (restauracje, sklepy, cmentarze, szkoły, tartaki oraz inne działalności gospodarcze itp.) działające w naszej miejscowości powinny posiadać spisane umowy z firmą odbierającą odpady wpisaną do Działalności Regulowanej Prowadzonej przez Wójta Gminy Spytkowice (Firmy wpisane do Działalności Regulowanej w naszej gminie można sprawdzić na stronie internetowej naszej gminy). Takie spisane umowy zgodnie z Art.6 pkt.5a również zostaną poddane weryfikacji w celu poprawienia systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Reasumując powyższe jak sami Państwo widzą wbrew spekulacją które krążą w środowisku mieszkańców naszej Gminy, dochody które otrzymywane są od mieszkańców w zamian za odbiór odpadów komunalnych w całości są przekazywane na cele związane z prawidłowym funkcjonowaniem gospodarki odpadami. Co roku gmina z własnych środków dokłada pieniądze, aby zamknąć system gospodarki komunalnej. Jeżeli wszyscy mieszkańcy podeszli by uczciwie składając deklaracje zgodnie z faktyczną liczbą zamieszkałą daną nieruchomość, pieniądze te zamiast na odpady mogły by zostać przeznaczone na inne inwestycje w naszej miejscowości. Dlatego Szanowni Państwo, szanujmy się nawzajem i jeżeli wytwarzamy odpady płaćmy za nie, a nie każmy tego robić uczciwemu sąsiadowi.