INFORMACJA DOTYCZĄCA REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI I KLAS PIERWSZYCH

INFORMACJA DOTYCZĄCA REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ SPYTKOWICE NA ROK SZKOLNY 2021/2022
Dzieci ubiegające się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej – ZŁOŻENIE DEKLARACJI O KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w danym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej nie biorą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.
Kontynuacja edukacji przedszkolnej w dotychczasowym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej odbywa się na podstawie deklaracji rodziców o zamiarze dalszego uczęszczania dziecka do danej jednostki złożonej u dyrektora w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.
Niezłożenie deklaracji jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w dotychczasowym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej od dnia 01.09.2021 r.
Dzieci ubiegające się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej – POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE
Do gminnego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Spytkowice.
Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będzie odbywać się w dniach 01.03.2021 r. – 29.03.2021 r.
Przedstawione terminy dotyczą wyłącznie rodziców, którzy po raz pierwszy zapisują swoje dziecko do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w Gminie Spytkowice lub planują zmienić przedszkole.
Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2021/2022 przeprowadza się na wolne miejsca w przedszkolu/ oddziale przedszkolnym.
Wzór wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z załącznikami jest dostępny w danym przedszkolu/szkole podstawowej z oddziałem przedszkolnym.
Wnioski w wersji papierowej będzie można składać w przedszkolu/szkołach podstawowych w godzinach pracy przedszkola/szkoły podstawowej.
Wnioski można złożyć do nie więcej niż 3 wybranych placówek wychowania przedszkolnego, określając w nich kolejność wybranych placówek, w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.
Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej na podstawie regulaminu rekrutacyjnego.
Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych poprzez umieszczenie ich w widocznym miejscu w siedzibie danego przedszkola/szkoły podstawowej.
Naborem na rok szkolny 2021/2022 objęte są:
1. Dzieci w wieku od 3 do 6 lat (urodzone w latach: 2015, 2016, 2017, 2018).
2. Dzieci w wieku powyżej 6 lat, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.
Dzieci w wieku 6 lat mają obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego, natomiast dzieci w wieku 3-5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.
Dzieci, które ukończyły 2,5 roku, mogą być przyjęte do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli przedszkole/oddział przedszkolny nadal będzie dysponować wolnymi miejscami, a na liście rezerwowej nie będzie dzieci oczekujących i spełniających kryteria do przyjęcia, określone w zasadach rekrutacji.
Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych jest dwuetapowe.
W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek zamieszkiwania na terenie Gminy Spytkowice niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.):
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone w uchwale Nr XXVII/127/17 Rady Gminy Spytkowice z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
Terminy rekrutacji zostały określone w załączniku Nr 1 do zarządzenia nr 5/2021 Wójta Gminy Spytkowice z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie: określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Spytkowice na rok szkolny 2021/2022.

INFORMACJA DOTYCZĄCA REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ SPYTKOWICE NA ROK SZKOLNY 2021/2022
Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły na podstawie zgłoszenia.
Zgłoszenia uczniów do szkoły należy dokonać w terminach wskazanych przez dyrektora danej szkoły.
Wzór karty zgłoszenia dostępny jest w szkole podstawowej, do której uczeń zamierza uczęszczać.
Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą zostać przyjęci do klasy pierwszej na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
Postępowanie rekrutacyjne odbywa się według kryteriów określonych w uchwale nr XXVII/128/17 Rady Gminy Spytkowice z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
Terminy rekrutacji zostały określone w załączniku Nr 2 do zarządzenia nr 5/2021 Wójta Gminy Spytkowice z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie: określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Spytkowice na rok szkolny 2021/2022.