Informacja

Z uwagi na fakt, że rozpoczęliśmy doręczanie decyzji podatkowych ( nakazów płatniczych ) na rok 2021 i pojawiło się wiele niejasności, chciałbym poinformować mieszkańców, że na skutek przeprowadzonej na zlecenie Starosty Nowotarskiego modernizacji ewidencji gruntów i budynków w roku 2020, w grudniu wpłynęło do tutejszego Urzędu około 3500 zmian, obejmujących zmianę klasyfikacji gruntów co wpływa na sposób opodatkowania tych terenów.

Grunty po zmianie w ewidencji gruntów z rolnych na tereny zajęte pod budownictwo (zabudowane budynkami mieszkalnymi, gospodarczymi, garażami place i parkingi) zostają opodatkowane jako grunty pozostałe  stawką 0,30 zł/m2 a nie jak dotychczas podatkiem rolnym.

Górna stawka podatkowa za grunty pozostałe – zgodnie z art. 5 ust.1 pkt 1 lit. c – ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tj. Dz.U. z 2019 r poz.1170 z późn. zm.) wynosi 0,52 zł/m2. Uchwałą Rady Gminy w naszej miejscowości stawka ta została obniżona do 0,30 zł/m2.

Z przyczyn technicznych w ciągu jednego miesiąca nie jesteśmy w stanie wprowadzić wszystkich zmian.

Do czasu rozpoczęcia wymiaru podatku na rok 2021 zostało wprowadzone około 500 zmian – gdzie został uwidoczniony nowy stan klasyfikacji gruntów.

Pozostałe zmiany będą wprowadzane sukcesywnie i w ciągu 2021 roku, będą wydawane korekty decyzji podatkowych – nakazów płatniczych.

Zmiana stawek opodatkowania gruntów związana jest bezpośrednio ze zmianami wprowadzonymi przez Starostwo Powiatowe w Nowym Targu po przeprowadzonej modernizacji ewidencji gruntów i budynków w naszej miejscowości.