Protokół Komisji konkursowej powołanej w sprawie opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku.

Zarządzenie Nr 25/2018 Wójta Gminy Spytkowice z dnia 4.07.2018 roku

wspierania działalności organizacji działających na terenie Gminy Spytkowice.

Zarządzenie Nr 24/2018 Wójta Gminy Spytkowice z dnia 2 lipca 2018r.

powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku, dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Absolutorium za 2017 rok.

W dniu 27 czerwca Rada Gminy Spytkowice udzieliła Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu w roku ubiegłym.
Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Spytkowice o udzielenie Wójtowi Gminy Spytkowice absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2017 rok, wpłynął do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie - Zespołu Zamiejscowego w Nowym Sączu w dniu 29 maja 2018 r.

Jakub Lenart wicemistrzem świata!

 

Jakub Lenart startując w Trójboju Siłowym Klasycznym w Kanadzie wywalczył wicemistrzostwo świata !!

Składamy serdeczne gratulacje wraz z życzeniami dalszych sukcesów.

Wójt Ryszard Papanek
Przewodniczący Rady Gminy Józef Kościelniak

Nabór na "Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych"

Uprzejmie informujemy o planowanych naborach na operacje z zakresu:
Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
WSKAŹNIK PRODUKTU w ramach którego realizowany jest nabór:
Liczba działań promocyjnych dotyczących produktu lokalnego – 3 sztuki
PRZEDSIĘWZIĘCIE :

Strony

Subscribe to Urząd Gminy Spytkowice RSS