Zarządzenie Nr 6/2020 Wójta Gminy Spytkowice z dnia 27.02.2020 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2020 r. wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na terenie Gminy Spytkowice.

DOTACJE W LOKALNEJ GRUPIE DZIAŁANIA! PROJEKTY GRANTOWE

PROJEKTY GRANTOWE

Jeśli chcesz wyposażyć swój podmiot działający w sferze kultury, działasz w organizacji pozarządowej na terenie LGD, zainteresuj się pomocą oferowaną przez Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy.

Planowany jest nabór na projekty grantowe, obejmujące wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury.

Termin składania wniosków: 02 – 16 marca 2020 r. w biurze LGD 34-721 Raba Wyżna 45 B. (budynek Poczty Polskiej)

Po dopłaty z oświadczeniem zamiast eWniosku od 2 marca

Od 2018 roku rolników obowiązuje wniosek składany przez internet przy ubieganiu się o dopłaty bezpośrednie. Ci, którzy gospodarują na mniejszych areałach, mogli jednak dostarczać do ARiMR papierowe, 1-stronicowe oświadczenie potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku z poprzedniego roku. To ułatwienie będzie dostępne także w tym roku.
Dotychczas ARiMR przyjmowała oświadczenia  od 15 lutego do 14 marca. W tym roku termin ten uległ zmianie. Oświadczenie będzie można dostarczyć do placówek ARiMR  od 2 marca do 15 kwietnia.

Zarządzenie Nr 4/2020 Wójta Gminy Spytkowice z dnia 25 lutego 2020 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Spytkowicach

Zaprowszenie na koncert

Informacje o naborach - Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy

Informacja Urzędu Statystycznego w Krakowie w sprawie prowadzenia na terenie całego województwa małopolskiego badań ankietowych

Kraków, 8 stycznia 2020 r.
KRK-WO.5073.1.2020.1

Pani/Pan
Wójt/Burmistrz/Prezydent Miasta

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w 2020 r. Urząd Statystyczny w Krakowie będzie prowadził na terenie całego województwa małopolskiego liczne badania ankietowe. Podstawę prawną realizacji badań statystycznych stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649, z późn. zm.) oraz coroczne rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na dany rok.

Wideorelacja z XIX Pucharu Wójta Gminy Spytkowice w Narciarstwie Alpejskim

I N F O R M A C J A

Wójt Gminy informuje, że I rata podatku rolnego i od nieruchomości będzie przyjmowana od 24 lutego w godzinach od 8.00 do 14.00 w kasie urzędu.

Decyzje (nakazy) na podatek można odbierać w pok. Nr 15.

Informacja

Samorząd Województwa Małopolskiego widząc potrzebę wsparcia spółek wodnych działających na obszarze województwa małopolskiego oraz konieczność utrzymania w sprawności coraz bardziej wyeksploatowanych systemów melioracyjnych m.in. urządzeń wodnych, służących do melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na zmeliorowanych gruntach przypomina o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji, w szczególności na:

Strony

Subscribe to Urząd Gminy Spytkowice RSS