PODSUMOWANIE NARODOWEGO CZYTANIA 06.09. 2014 R.

Ogłoszenie o konsultacjach Rocznego Programu Współpracy

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Spytkowice Nr  XI/52/2011w sprawie:  „Regulaminu konsultacji społecznych z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji" . Wójt Gminy Spytkowice zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.

INFORMACJA

Informacja Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 29 sierpnia 2014 r. o ustalonym sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych

75 Rocznica wybuchu II Wojny Światowej

KOMUNIKAT

Komunikat Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 27 sierpnia 2014 r. o terminie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w celu zgłaszania kandydatów na radnych do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Program obchodów

Strony

Subscribe to Urząd Gminy Spytkowice RSS