Powszechny spis rolny

Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

Wójt Gminy Spytkowice  – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych  w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.
 

Zarządzenie nr 29/2020 Wójta Gminy Spytkowice z dnia 08.06.2020r

W sprawie:  powołania Gminnego Biura Spisowego w Spytkowicach
Na podstawie art. 16 ust. 4, art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U.z 2019 poz. 1728), zarządzam, co następuje:
§1
Jako Gminny Komisarz Spisowy powołuję Gminne Biuro Spisowe w Spytkowicach, zwane dalej „Biurem” w celu przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. okresie od 01 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r.
§2
1. Wyznaczam Panią Grażynę Wojdyła jako Zastępcę Gminnego Komisarza Spisowego w Spytkowicach

POWSZECHNY SPIS ROLNY PSR 2020

W terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju odbędzie się Powszechny Spis Rolny PSR 2020. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy.
 
Spis rolny jest jedynym badaniem statystycznym dostarczającym szerokiego zakresu informacji o gospodarstwach rolnych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju. Dane ze spisu są wykorzystywane do oceny zastosowanych i kreowania nowych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej.